Efektywne zarządzanie kadrami

Rozwiązanie Comarch HRM (Human Resources Management) pozwala na bardziej efektywne zarządzanie pracownikami, przyczyniając się w efekcie do podniesienia wydajności całej firmy. Narzędzie umożliwia kompleksowe zarządzanie czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Dostęp do danych i obsługa programu możliwe są nie tylko z pomocą komputera w biurze w godzinach pracy, ale także o dowolnej porze, z dowolnego miejsca – wystarczy do tego smartfon albo tablet oraz połączenie z Internetem.

Pełna integracja

Program Comarch HRM jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP. Dzięki temu możliwe jest sprawne zarządzanie czasem i planem pracy, jak również kwalifikacjami pracowników, ich urlopami, nieobecnościami oraz delegacjami. Aplikacja pozwala także na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników, przekładającego się na większą motywację i zaangażowanie każdego członka zespołu w codzienną pracę.

Monitorowanie obecności, zarządzanie urlopami
i nieobecnościami

Comarch HRM daje możliwość bieżącego śledzenia obecności pracowników, dzięki czemu łatwiejsze jest nie tylko utrzymanie dyscypliny, ale i planowanie podejmowanych przez firmę zadań w oparciu o realnie dostępne w danym momencie zasoby ludzkie.

Także organizowanie pracy z wyprzedzeniem staje się prostsze i bardziej trafne, dzięki dostępowi do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych poszczególnych pracowników. Aplikacja umożliwia zatwierdzanie zgłoszonych urlopów oraz zaznaczanie nieobecności o ogólnym charakterze (do ich późniejszego zdefiniowania zgodnie z potrzebami, np. L4, urlop okolicznościowy). Zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków urlopowych prowadzić można w oparciu o bezpośredni podgląd grafiku pracy.

Planowanie pracy

Narzędzie oferuje możliwość wygodnego tworzenia planu pracy dla całego zespołu oraz zarządzania pracą zdalną podwładnych. Pozwala również na określenie zapotrzebowania na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym danego dnia.

Bezpośrednio z aplikacji można wydrukować plan pracy (także w wersji dla wielu pracowników) i przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy, np. jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35-godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej.

Pełne wsparcie procesów HR

Comarch HRM pozwala na gromadzenie i monitorowanie informacji dotyczących poszczególnych pracowników, w tym na definiowanie i weryfikowanie ich kompetencji. Z poziomu aplikacji możliwe jest ewidencjonowanie i zarządzenie delegacjami, tworzenie harmonogramów szkoleń oraz wgląd w listę zrealizowanych już kursów.

Narzędzie daje także możliwość realizacji zadań nieprzypisanych konkretnie do żadnego obecnego pracownika, takich jak np. publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych czy przyjmowanie i ocena aplikacji kandydatów na wybrane stanowiska pracy.

Wygoda także dla personelu

Comarch HRM stwarza nowe możliwości funkcjonalne nie tylko dla kadry kierowniczej, ale także dla szeregowych członków zespołu. Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość dogodnego wglądu w potrzebne informacje, takie jak np. ustalony grafik pracy, czy zdalnego złożenia wniosku o urlop – bez konieczności osobistego fatygowania się do przełożonego.

Pracownicy mogą również z łatwością sprawdzić swój status uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz wysokość deklarowanych składek.