Zasady przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

I. Postanowienia ogólne.

 1. Dowolny użytkownik kontaktując się z B2B Technologie Sp. z o.o. przy pomocy narzędzi elektronicznych, korzystając ze stron internetowych oraz wypełniając formularze kontaktowe na dowolnej stronie internetowej należącej do B2B Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, pozostawia i jednocześnie powierza swoje dane osobowe, a B2B Technologie Sp. z o.o. staje się tymczasowym Administratorem tych danych osobowych, w tym danych zamieszczonych w formularzu.
 2. Dane osobowe, zawarte w formularzach kontaktowych oraz inne powierzone dane osobowe, wymagające zgodnie z RODO udzielenia przez ich właściciela oddzielnej zgody na ich przetwarzanie,
 3. dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie upoważni Pan(i) B2B Technologie Sp. z o.o. do ich przetwarzania w celach określonych poniżej, poprzez wyraźne określenie zgody na fakt przetwarzania danych.

II. Zakres przetwarzania danych osobowych.

 1. Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie Pana(i) podstawowych danych, m.in. objętych formularzem tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, w zakresie nawiązania kontaktów handlowych i otrzymywania ofert handlowych, B2B Technologie Sp. z o.o. staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami RODO.
 2. Niezbędne jest wyrażenie zgody, w celu szerszego korzystania z usług informacyjnych B2B Technologie Sp. z o.o., opisanych w pkt. 2.1, 2.2 poniżej:
  • przesyłanie, przekazywanie informacji handlowo-marketingowych przez B2B Technologie Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych w dowolnej formie wskazanej podczas pierwszego przetwarzania lub rejestracji danych,
  • dalsze przekazywanie przez B2B Technologie Sp. z o.o. danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od postanowień niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych, szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie b2b-technologie.pl. Akceptacja niniejszych Zasad oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz tę Politykę Prywatności.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline. W przypadkach dokonywania zakupów w B2B Technologie Sp. z o.o. bądź wykonywania przez nas usług na rzecz Pan(i), dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia należności głównej określony w przepisach prawa cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego dla przechowywania faktur a więc 5 lat licząc od końca roku w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą prawną do tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. C oraz f RODO. Zapis ten nie ogranicza Pani/a praw określonych w pkt.8.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu(i) następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana(i) zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana(i) dane, może Pan(i) żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan(i) żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem(nią) działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, ma Pan(i) prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan(i) nam dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pan(i) zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego, jeżeli stwierdzi Pan(i), że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan(i) złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 3. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: biuro@b2b-technologie.pl

IV. Oświadczenia.

Podczas korzystania z narzędzi elektronicznych, stron internetowych i wprowadzania do formularzy danych osobowych, odpowiednio do rodzaju operacji, które Pan(i) wykonuje, wymagane będzie złożenie oświadczeń woli wg poniższych klauzul:1.

 1. Akceptuję Zasady i Politykę Prywatności – pole TAK / NIE
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w formularzu kontaktowym zgodnie z powyższymi Zasadami w zakresie:
  • nawiązania kontaktów handlowych, otrzymywania ofert handlowych – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
  • otrzymywania informacji handlowo-marketingowych przez B2B Technologie Sp. z o.o. – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
  • dalszego przekazywania przez B2B Technologie Sp. z o.o. moich danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 2.1 i 2.2 – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody

B2B Technologie Sp. z o.o., Rzeszów, dn. 15/04/2019r.